Normativa

Condicions Generals de Venda d’Entrades i Accés Els termes i condicions que a continuació s’indiquen regulen les condicions de venda d’entrades per al Festival Esperanzah! 2015 impulsat i organitzat per GATS, el domicili social del qual es troba el carrer Riu Llobregat, 47 bx, 08820 de Barcelona i info@esperanzah.cat. L’adquisició de l’entrada representa l’acceptació de les següents condicions:
1. Tipus d’entrada
1.1 – Abonament 3 Dies: Atorga dret a l’accés a les activitats diürnes i nocturnes del festival. 1.2 – Entrada dia: Otorga dret a l’accés de les activitats diürnes i nocturnes del dia assenyalat en l’entrada adquirida.
2. Adquisició d’entrades i admissió en el recinte
2.1. El cost de distribució no està inclòs en el preu de les entrades, excepte en les taquilles del festival. Cada venedor aplica el seu propi cost de distribució. 2.2. Les entrades només podran ser adquirides en punts de venda expressament autoritzats per l’Organització i una vegada adquirida, no serà canviada ni retornat el seu import, excepte en els casos de cancel·lació de Esperanzah! (el Prat). Tota entrada esmenada, trencada, o amb indicis de falsificació, autoritzarà a l’Organització a privar al seu portador de l’accés a la zona de concerts i activitats. 2.3. L’Organització no es fa responsable de les entrades que no s’hagin adquirit en els punts de venda oficials. 2.4. En el supòsit en què s’adquireixi l’entrada a través del lloc codetickets.com, l’entrada haurà de ser impresa per vostè mateix. L’Organització adverteix expressament que aquestes entrades no podran ser recollides en taquilla. 2.5. L’Organització adverteix que té implementats procediments tècnics capaços de detectar qualsevol entrada fotocopiada o falsificada. L’Organització tindrà dret a denegar l’accés al recinte del portador de l’entrada en cas de detectar qualsevol anomalia en la mateixa. La detecció de qualsevol ús fraudulent de l’eina d’impressió a casa serà perseguida conforme a la legislació vigent, incloent-hi responsabilitats de tipus penal.
3. Accessos
3.1. Abonament / Entrada Festival Esperanzah!: Es posarà una polsera a l’arribada al festival. L’Organització no es farà responsable de l’estat de conservació de la polsera, sent responsabilitat de l’assistent la seva cura i conservació. No s’admeten polseres manipulades, espatllades o trencades i en cas d’abandó temporal del recinte s’haurà de conservar per poder accedir de nou.

 

 1. Dret d’admissió
  En aplicació de l’establert en l’article 10 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, i en l’article 50 del Decret 112/2010, de 31 agost, que aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives de Catalunya, l’Organització en la seva condició d’organitzadora de Festival Esperanzah!, estableix les següents Condicions d’Admissió: 4.1. L’Organització es reserva el dret d’admissió d’aquelles persones que racionalment pugui presumir-se que vagin a implicar una situació de risc i especialment al posseïdor d’una entrada en cas de detectar en la mateixa qualsevol anomalia o falsificació. La detecció de qualsevol ús fraudulent de l’entrada serà perseguida conforme a la legislació vigent. 4.2. No es permet accedir al recinte de FESTIVAL ESPERANZAH!, amb càmeres fotogràfiques o de vídeo professionals, ni gravadores. Els assistents podran ser registrats conforme a la legislació vigent, no permetent-se l’entrada d’objectes que puguin ser considerats perillosos per l’Organització o prohibits per la normativa. 4.3. No es permet accedir al recinte de FESTIVAL ESPERANZAH!, amb menjar o beguda. 4.4. Qualsevol assistent, fins i tot una vegada hagi accedit al recinte, podrà ser expulsat sense dret a cap reemborsament, per contravenir les indicacions del personal d’Organització de FESTIVAL ESPERANZAH!, per causar xivarri, portar o consumir drogues, o per estats d’intoxicació aparent o potencial, responsabilitzant-se personalment i en tot cas de les seves pròpies accions i omissions que poguessin causar a tercers o danys a coses.
  5. Menors d’Edat
  Tots els menors de 18 anys han de portar sempre dues còpies originals d’aquest document, signat pel pare/mare/tutor. Una còpia per a l’organització i una altra per al seu ús personal, juntament amb fotocòpia dels documents d’identitat dels menors citats. 5.1. Els menors d’edat compresos entre els 16 i els 17 anys podran accedir als recintes de FESTIVAL ESPERANZAH!, presentant l’autorització signada, quedant en tot cas prohibit el consum d’alcohol i tabac i podent procedir a l’expulsió del menor que infringeixi aquestes prohibicions. L’Organització del Festival es reserva la facultat de sol·licitar el document nacional d’identitat o passaport que acreditin l’edat de l’assistent a l’entrada del recinte o posteriorment dins del mateix. 5.2. Els menors de 16 anys podran accedir al recinte (Festival Esperanzah!), sempre que estiguin acompanyats del seu progenitor o tutor legal. Els progenitors o tutors hauran d’emplenar la present “carta d’autorització i responsabilitat d’accés de menors” i portar-la amb si a tot moment. L’Organització del Festival es reserva la facultat de sol·licitar l’esmentada carta d’autorització a qualsevol moment. Els menors de 12 anys NO hauran de pagar entrada. MÀXIM 3 menors per adult.
  6. Prohibició de l’ús de les entrades amb finalitats publicitàries
  La possessió de l’entrada no dóna dret a utilitzar-la amb finalitats publicitàries, de màrqueting o promoció. El seu ús indegut obligarà a l’anunciant i/o usuari no autoritzat a fer efectiu el pagament d’una sanció equivalent a mil vegades el preu de l’entrada de major import de l’esdeveniment, sense perjudici de posteriors reclamacions per danys i perjudicis generals. Així mateix l’entrada detectada que infringeixi aquesta prohibició serà requisada quedant anul·lada amb caràcter immediat.
  7. Alteració o suspensió del festival
  7.1. L’Organització es reserva a qualsevol moment el dret d’alterar, modificar o suspendre el programa de FESTIVAL ESPERANZAH! 7.2. L’Organització realitzarà els seus millors esforços per evitar les incomoditats que la modificació o suspensió del programa de FESTIVAL ESPERANZAH!, pugui suposar mitjançant, per exemple, la reestructuració dels horaris d’actuació. 7.3. La cancel·lació, total o parcial, de FESTIVAL ESPERANZAH!, per causes fortuïtes o de força major no donaran lloc a la devolució de l’import de l’entrada.
  8. Drets de propietat intel·lectual i imatge
  8.1. Queden reservats tots els drets d’imatge i propietat intel·lectual derivats, directament o indirectament, de les presentacions artístiques o qualssevol unes altres que donessin lloc amb motiu de la celebració de FESTIVAL ESPERANZAH!, quedant terminantment prohibida la captació, filmació o enregistrament d’imatges o sons sense la prèvia autorització escrita de l’organitzador. 8.2. El públic assistent consent en la seva aparició en imatges preses per qualsevol tipus de mitjà per a la seva posterior difusió informativa, promocional i/o comercial de FESTIVAL ESPERANZAH!, i autoritza el seu ús. Les imatges poden aparèixer en qualsevol mitjà i suport a tot el món i de forma indefinida.
  9. Fulls de reclamacions
  L’Organitzador tindrà fulls de reclamacions a la disposició del públic de FESTIVAL ESPERANZAH!, en els llocs previstos per la normativa vigent en cas que les sol·licitessin.
  10. Privadesa i protecció de dades
  Les dades de caràcter personal dels usuaris d’aquesta pàgina web, seran tractats de conformitat amb la Política de Privadesa i la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
  11. Reserva legal
  L’Organització estarà legitimada per prendre les mesures legals, tan civils com a penals que estimi oportunes contra els causants de qualsevol intent d’estafa, allanament i/o per danys causats a l’Organització, directament o indirectament.
  12. Legislació aplicable i tribunals competents
  Aquestes condicions es regularan per la legislació espanyola que resulti d’aplicació. Quan la legislació aplicable permet a les parts escollir el fur, les parts, amb renúncia expressa a qualsevol un altre que pogués correspondre’ls, acorden sotmetre el coneixement de les divergències que es poguessin derivar de la interpretació o aplicació d’aquestes condicions als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.